Par projektu

2010. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” (Integrated Strategy for Riga City to Adapt to the Hydrological Processes Intensified by Climate Change Phenomena) ieviešanu.

Kāpēc projekts nepieciešams?

Daļa Rīgas teritorijas pastāvīgi cieš no applūšanas un ik gadu tiek nodarīti ievērojami ekonomiskie un morālie zaudējumi applūstošo teritoriju īpašniekiem. Turklāt, saistībā ar globālās sasilšanas radītajām klimata pārmaiņām, plūdu iespējamības un krastu noskalošanas risks Rīgas teritorijā aizvien pieaug.

Tāpēc, lai Rīgas pilsētu varētu efektīvi sagatavot klimata pārmaiņām un mazināt plūdu negatīvo ietekmi uz tās teritoriju, ir nepieciešami padziļināti izpētes darbi.

Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi noteikt tos hidroloģiskos faktorus, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt.

Kas uztur šo lapu?

Šo lapu uztur grupa, kas saglabā tīmekļa vietnes tiešsaistē. Informācija šajā lapā netiks atjaunināta. Katrai lapai ir atbalstītājs, pie Rīgas Pret Pludiem gadījumā atbalstītājs ir LatvijasKazino.com. Lai iegūtu informāciju par online kazino, lūdzu, skatiet viņu vietni.

Ko Rīga iegūs?

Būtiskākās projekta aktivitātes ir:

Digitāla trīsdimensiju modeļa izstrāde visai Rīgas pilsētas teritorijai. Aktuāls Rīgas pilsētas teritorijas digitāls trīsdimensiju reljefa modelis ir nepieciešams hidroloģisko procesu (tostarp plūdu) izpētei un modelēšanai Rīgas pilsētas teritorijā.

Hidroloģisko procesu un to ietekmes uz Rīgas pilsētas teritoriju izpēte un prognozēšana saistībā ar klimata pārmaiņām. Tiks veikti detalizēti hidroloģisko procesu un to ietekmju novērtēšanas pētījumi, kas sevī ietvers pašreiz esošo plūdu riska apzināšanu, tā modelēšanu nākotnē, krastu noskalošanas procesu identificēšanu un prognozēšanu, kā arī plūdu un krastu noskalošanas riskam pakļauto teritoriju novērtēšanu.

Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai izstrāde. Aktuāls rīcības plāns ietvers konkrētus plūdu riska novēršanas pasākumus un apskatīs dažādas finansējuma piesaistes iespējas plūdu riska novēršanas pasākumiem. Tiks ņemta vērā arī vairāku Eiropas pilsētu pieredze cīņā ar plūdiem un applūstošo teritoriju apsaimniekošanu.

Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās. Metodoloģiskās vadlīnijas ietvers jautājumus, kas saistīti ar teritoriālo plānošanu applūstošajās pilsētu teritorijās. Papildus tiks organizēti semināri, darba grupas un apmācības teritoriālplānotājiem, kas pārstāv pašvaldības ar līdzīgiem applūšanas riskiem kā Rīgas pilsēta.

Sabiedrības informēšanas pasākumi. Projekta ieviešanas gaitā iedzīvotāji tiks informēti par projekta aktivitātēm, nodrošināti informatīvie pasākumi un uzklausīts sabiedrības viedoklis.

Papildus minētajām aktivitātēm, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu un savlaicīgu ieviešanu, tiek īstenotas projekta vadības un uzraudzības aktivitātes. Projekta vadību nodrošina projekta darbinieki – projekta vadītājs, asistents, vides speciālists, teritoriālplānotājs, sabiedrisko attiecību speciālists un grāmatvedis, savukārt Projekta uzraudzību veic Projekta vadības komiteja, kuras sastāvā ietilpst gan Rīgas domes, gan Pilsētas attīstības departamenta amatpersonas, gan pārstāvis no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, gan sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Kāpēc projekts ir unikāls Baltijas reģionā?
Projekts ir unikāls gan Latvijas, gan Baltijas valstu mērogā, jo līdz šim līdzīgs projekts šajā reģionā nav realizēts. Paredzams, ka projekta rezultāti būs kā piemērs gan daudzām Latvijas reģionu, gan kaimiņvalstu pilsētu pašvaldībām, kuru teritorijas ir pakļautas plūdu riskam.

Kas finansē projektu?
Projekts tika uzsākts 2010.gada februārī un noslēgsies 2012. gada 30. novembrī. Kopējās izmaksas ir 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.