Aizvadīta projekta noslēguma konference

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta “Rīga pret plūdiem” starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi – eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

Konferenci ar uzrunu atklāja LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietnieks Rolands Bebris. Turpinājumā eksperts no Vācijas Klauss Manfreds Klūge dalījās ar Hamburgas pieredzi plūdu riska pārvaldībā.

SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” pētnieks Jānis Virbulis prezentēja projekta ietvaros veikto pētījumu „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā”. Savukārt par priekšlikumiem pretplūdu aizsardzības pasākumiem Rīgā informēja hidrotehnikas un hidromeliorācijas inženieris Guntis Zaķis.

Par Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Plūdu riska pārvaldības plānam Rīgas pilsētai informēja Valdis Felsbergs. Izmaksu – ieguvumu analīzes izstrādi pretplūdu aizsardzības pasākumiem Rīgā un tās rezultātus skaidroja projekta finanšu eksperts Ivars Bergs. Savukārt ar Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai iepazīstināja projekta vadītājs Renārs Grinbergs.

Turpinājumā eksperts no Helsinkiem Filips Šmits dalījās ar pieredzi daudzkritēriju analīzes lēmumu pieņemšanā, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Visbeidzot konferenci noslēdza projekta teritorijas plānotāja Dace Bērziņa, ziņojot par izstrādātajām Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *