Izstrādātas vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

Vadlīniju ietvaros ir izstrādāta detalizēta metodika teritorijas plānošanai applūstošās teritorijās, un to mērķis ir parādīt, kādā veidā efektīvi būtu jāveic plānošana applūstošās teritorijās, un kam būtu jāpievērš lielākā uzmanība, ņemot vērā, ka plūdi ir visbiežāk notiekošā stihiskā nelaime Eiropā. Klimata pārmaiņu ietekmē tiek prognozēts, ka nākotnē pieaugs plūdu biežums, jo īpaši ar lietusgāzēm saistītie plūdi, un tāpēc ir tiem nepieciešams laicīgi sagatavoties. Sagatavošanās plūdiem ietver gan īstermiņa (civilās aizsardzības joma), gan ilgtermiņa (teritorijas plānošana) rīcības.

Vadlīnijas ir paredzētas speciālistiem – teritoriju plānotājiem un citiem pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem, kuri ikdienas darbā saskaras ar applūstošām teritorijām un plūdu risku. Speciālistiem šāda veida informācija palīdzēs teritorijas plānojuma izstrādē, būvniecības ieceres attīstības uzsākšanā, civilās aizsardzības plānu izstrādē, kā arī ūdensobjektu, to krastu, piekļuves vietu un pieguļošo teritoriju attīstīšanai.

Lai ar izstrādātajām vadlīnijām iepazīstinātu to Latvijas pašvaldību atbildīgos speciālistus un teritorijas plānotājus, kuru teritorijās atrodas ūdenstilpes un ūdensobjekti, kas rada vai nākotnē varētu radīt applūšanas risku, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šā gada 15.jūnijā organizēs īpašu mācību semināru.

„Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās sagatavošanā ir ieguldīts nozīmīgs darbs. To izstrādē projekta speciālisti ir izmantojuši ne tikai projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātus, bet arī citu Eiropas valstu un pilsētu labāko pieredzi un praksi. Lai nodrošinātu ES līdzfinansētā LIFE+ projekta ilgtspēju un dalītos ar projekta ietvaros uzkrāto pieredzi, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments organizēs mācību semināru citu Latvijas pašvaldību atbildīgajiem speciālistiem. Semināra ietvaros speciālisti tiks iepazīstināti ar vadlīniju izstrādes gaitu un principiem, kā arī iegūs zināšanas par to pielietošanas praktiskajiem aspektiem un izmantošanu ikdienas darbā,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta p.i. Uldis Jansons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *