Jautājumi un atbildes

–  Vai projekta ietvaros tiek vērtēts arī iespējamais postījums un aizsardzība HES avāriju gadījumos?
Projekts „RĪGA PRET PLŪDIEM” ir vērsts uz plūdu problemātiku klimata pārmaiņu kontekstā jeb plūdu un krastu noskalošanās riskiem, kas saistīti ar dabas procesiem. Tāpēc projekta ietvaros netiek un nav paredzēts vērtēt iespējamos postījumus un izstrādāt risinājumus Rīgas HES, maģistrālo ūdensvadu vai citu līdzīgu avāriju gadījumos. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu par to ir atbildīgi attiecīgo objektu apsaimniekotāji un komunikāciju turētāji (Rīgas HES gadījumā, tas ir AS „Latvenergo”).


– Vai projekta ietvaros tiek aplūkoti jautājumi par izskalojumiem ūdens gultnēs, vietās pie tiltu pārejām un citās inženieru konstrukcijās?
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenotais projekts „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” vērsts uz plūdu problemātiku Rīgas pilsētā klimata pārmaiņu kontekstā, nedaudz pieskaroties krastu erozijas problēmām. Projekta ietvaros netiek aplūkoti jautājumi par izskalojumiem ūdens gultnēs, kas saistīti ar inženierbūvju ietekmi uz upi (un otrādi – upes ietekmi uz būvju drošību). Jāpiebilst, ka izveidotā modelēšanas sistēma ļauj pievērsties arī šādai problemātikai, ja tas tiek atzīts par nepieciešamu. Uzsāktā projekta ietvaros tas nav paredzēts.


– Kādi pasākumi paredzēti ūdens apgādes un kanalizācijas inženiersistēmu, tai skaitā tīklu un attīrīšanas iekārtu, aizsardzībai pret plūdiem?
Šobrīd projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros tiek veikta esošās situācijas izpēte, kas tiks pabeigta 2011. gada maijā. Uz pētījumu bāzes tiks izstrādātas rekomendācijas nepieciešamajiem inženiertehniskajiem risinājumiem plūdu draudu novēršanai Rīgas pilsētā, kā arī plūdu pārvaldības plāns, kuram tiks veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Tāpēc šobrīd grūti prognozēt konkrētus aizsardzības pasākumus. Vēlamies paskaidrot, ka projekts neparedz izstrādāt atsevišķus risinājumus ūdens apgādes un kanalizācijas inženiersistēmu, t.sk., tīklu un attīrīšanas iekārtu, aizsardzībai no applūšanas, bet paredz izstrādāt risinājumus teritoriju aizsardzībai.


– Vai projektā tiek ņemtas vērā Zemes garozas pārbīdes, par kuru eksistenci Zemes zinātņu zinātnieki visā pasaulē nešaubās un kuras notiek gan kosmisku, gan vietēja rakstura procesu rezultātā?
Projekta ietvaros veicamā pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai”, kurā tiek izmantoti arī Rīgas reljefa modeļa dati, tādas zemes garozas svārstības kā plātņu vertikālās pārbīdes un vulkāniskā ietekme pētījuma ietvaros netiek ņemta vērā, jo šajā reģionā izvēlētajā laika periodā (līdz 2100.gadam) tās ir uzskatāmas par pārāk nebūtiskām. Bet citu, vairāk lokālu faktoru izraisītas zemes virsmas līmeņa svārstības pētījuma ietvaros tiek ņemtas vērā. Rīgai, piemēram, ir raksturīga zemes virsmas līmeņa pazemināšanās, ko summāri nosaka vairāki faktori, bet galvenais ir pazemes ūdeņu atsūknēšana dzeramā ūdens ieguvei. Šis process ir stabilizējies.  Nākotnē lielāku (salīdzinājumā ar mūsdienām) teritoriju applūšanu noteiks globālā jūras līmeņa celšanās.


– Vai un kur ir iespēja iepazīties ar projekta ietvaros izstrādāto jauno Rīgas reljefa modeli?
Rīgas reljefa modelis ir izstrādāts un šā gada 2. septembrī prezentēts projekta „Rīga pret plūdiem” Vadības komitejai, kā arī masu mediju pārstāvjiem. Modeļa vizualizācijas ir iespējams aplūkot projekta mājas lapā www.rigapretpludiem.lv sadaļā „Galerijas” > „Kartes”.
Jāuzsver, ka reljefa modelis ir digitāls, un iegūts izmantojot aero lazerskenēšanu (ar lidmašīnu tika pārlidota visa Rīgas teritorija un tās virsma „noskenēta”). Iegūtie dati (augstuma punktu mākonis) tiek uzglabāti digitāli un ir nepieciešams īpaši jaudīgs un specifisks tehnoloģiskais aprīkojums, lai tos varētu izmantot. Reljefa modeļa dati jau tiek izmantoti projekta ietvaros veiktajos pētījumos.
Laika gaitā datus un modeli varēs papildināt un izmantot ne tikai hidroloģisko procesu ietekmes izpētei, bet arī tāda reljefa modeļa izveidei, kurā būs redzamas ēkas, ielas un koki. Tāpat nākotnē modelī būs iespējams ievietot un izvērtēt jaunus būvniecības priekšlikumus, tādejādi atvieglojot lēmumu pieņemšanas procesu.
Jautājumos par Rīgas reljefa modeļa datu izmantošanu lūdzam sazināties ar projekta speciālistiem. Kontaktinformāciju meklējiet sadaļā „Kontakti”.