Rīgas dome apstiprina Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai ar lēmumu Nr.5535 (Kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ar lēmumu Nr.5534) Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

Galvaspilsētas plūdu riska pārvaldības plāns, ko izstrādājis Pilsētas attīstības departaments, ir pats būtiskākais projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātais dokuments, kura sagatavošanā ir izmantoti visi līdz šim projekta ietvaros veikto plūdu draudu pētījumu mērījumi, rezultāti un secinājumi. Plūdu riska pārvaldības plāns ir stratēģisks dokuments, kura galvenais uzdevums ir problēmas izpēte, iespējamo risinājumu un to izmaksu aplēses, kā arī pretplūdu aizsardzības risinājumu iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums. Plāns ietver detalizētu esošās situācijas analīzi, nākotnes plūdu draudu prognozes pie dažādiem klimata pārmaiņu scenārijiem, kā arī noteiktus pasākumus plūdu draudu novēršanai vai mazināšanai nākotnē. Plāns ietver arī pretplūdu aizsardzības pasākumu ekonomiskā novērtējuma sadaļu, kurā pretplūdu pasākumiem veikta izmaksu-ieguvumu analīze, nosakot pretplūdu pasākumu ekonomisko lietderību, kā arī analizētas pretplūdu pasākumu finansēšanas iespējas.

Plānā ieteiktie pretplūdu risinājumi balstās uz modelēšanas datiem, kas veikti iespējamajiem vējuzplūdiem, kuri modelēšanas rezultātā atzīti par nozīmīgāko iespējamo plūdu izraisītāju.

Visu projekta ietvaros veikto zinātnisko pētījumu, modelēšanas un prognožu būtiskākais secinājums ir, ka tuvāko 100 gadu laikā, ņemot vērā klimata izmaiņu prognozes, Rīgas pilsētai ilglaicīgi un stihiski plūdi, kas varētu prasīt iedzīvotāju upurus, nedraud. Tomēr nākotnē, saskaņā ar klimata pārmaiņu prognozēm, pieaugs applūšanas biežums un apjoms, tādējādi var ievērojami palielināties ekonomiskie zaudējumi, un tādēļ par risinājumiem plūdu riska novēršanai ir jāsāk domāt jau šodien. Izstrādātais plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai ietver sevī virkni risinājumu un pasākumu noteiktu Rīgas pilsētas teritoriju pasargāšanai no plūdu draudiem nākotnē.

Ar pasākumiem plūdu riska novēršanai tiek saprasti noteiktu asfaltētu ielu posmu paaugstināšana, zemes ceļu posmu paaugstināšana, esošu zemes dambju paaugstināšana, jaunu zemes dambju būvniecība, slūžu-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija un caurteku-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija. Lielai daļai pilsētas teritoriju ir izstrādātas divas aizsardzības pasākumu alternatīvas, un katram variantam paredzama cita ietekme un izmaksas.


Izstrādājot Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, tika organizētas vairākas sabiedriskās apspriešanas, kurās interesenti tika iepazīstināti ar plāna saturu, kā arī tika uzklausīti ieteikumi, ierosinājumi un priekšlikumi plāna pilnveidei.


Ar visiem projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, tostarp Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, ir iespējams iepazīties projekta mājas lapā 
www.rigapretpludiem.lv, kas būs pieejama apmeklētājiem arī pēc projekta termiņa beigām.

Lai arī sākotnēji kopējās projekta izmaksas tika plānotas 662 240 EUR apmērā (ko vienādās daļās līdzfinansē ES finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība), projekts tiks īstenots ar vismaz 20% finanšu ietaupījumu, kas veidojas, optimāli izmantojot finanšu resursus un īstenojot pārdomātu iepirkumu politiku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *