Vides pārraudzības valsts birojs sniedzis atzinumu par Plūdu riska pārvaldības plānu un tā SIVN

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

Savā atzinumā Vides pārraudzības valsts birojs ir veicis detalizētu Plūdu riska pārvaldības plāna un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata raksturojumu un analīzi un sniedz pozitīvu šo dokumentu vērtējumu. Tāpat birojs ir izstrādājis rekomendācijas dokumentu pilnveidošanai un turpmākajai rīcībai, kuras projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” komanda izanalizēs un ņems vērā turpmākajā Projekta īstenošanas procesā.

Atzinums pieejams Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *